Mala Jagaychay (2003)

Mala Jagaychay (2003) मला जगायचंय  


Director  :  Suresh Patole

Writer    : Yogesh Dattatraya Gosavi

                Sourabh Parkhe

                Usha Rout

Cast      : Aishwarya Narkar,Avinash Narkar,Jayaram Hardikar,Suhasini Deshpande,Dilip Ashteka,Rohan Bhadrige,Rakhi Bharekar,Smita Desai,Apurva Deshmukh,Anita GhogareDevendra Gunjal,Amar Gupte,Kirti Harshe,Manisha Joshi,Aniruddha Kulkarni,Kishor Mahabole,Amita Mundhe,Pradeep Pansare,Omkar Patil,Arun Patwardhan,Kishore Ponkshe,Akshay Raut,Manisha Sablok,Sudhakar Waghmare

Cinematography : Prakash Shinde  

Editer  : Arun Shekhar

No comments: