High Time (2020) [web-series]


 


High Time (2020) [web-series]

 Director  :  Ameya Beknalkar
                 Shubhendu Lalit
    Writer  :  Ameya Beknalkar
               Shubhendu Lalit
      Cast   : Siddharth Mahashabde,Kshitish Date,Sainath Ganuwad,Ashutosh Gokhale,Suved Kulkarni,Tanvi Kulkarni,Akshay Kale-Patil,
               Honda Navi,Ketaki Narayan,Akshay Tanksale,Vaaman Vasishth,Rupali Bhave,Apurva Gore,Abhaysinh Jadhav,Ajay Joshi,
               Swapnil Kanase,Janhavi Mutalik,Shivam Samarth,Sanchit Sant,Omkar Shinde,Ashay Shirwadkar,Pradeep Vaiddya
   Producer  : Suved Kulkarni
               Shubhendu Lalit
               Ameya Beknalkar
                Piyush Shah
                Vaaman Vasishth
    Music : Ashutosh Sohoni
   Cinematography : Shubham Gahudale
                     Digvijay Thorat
     Editer  :  Shubhendu Lalit
    Casting  : Suved Kulkarni
 

No comments: