Tamasha Live (2022)Tamasha Live (2022)

Directer : Sanjay Jadhav
Writer : Sanjay Jadhav
         Manish Kadam
Cast  : Nagesh Bhonsle,Namish Chhapekar,Mrunal Deshpande,Subodh Ghadge,Bharat Jadhav,Siddarth Jadhav,Pushkar Jog,Hemangi Kavi,Sonalee Kulkarni,Sachit Patil,Manmeet Pem,Yogesh Soman,Aayushi Bhave Tilak  
Producer :  Akshay Bardapurkar  
              Samir Kelkar  
               Abhayanand Singh  
              Piiyush Singh  
 Music : Pankaj Padghan
 Cinematography :  Sanjay Jadhav
 Editer : Snehankit Devkar  
              Ashish Mhatre
              Apurva Motiwale


No comments: